Emergency Response Team and Fire Safety Management Training

04 February 2019

Emergency Response Team and Fire Safety Management Training

Harper Mangkubumi Yogyakarta held Emergency Response Team and Fire Safety Management Training in cooperation with PathiGeni Yogyakarta on Saturday, February 2, 2019.